ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Events

2017

INTERMAT ASEAN 2017

INTERMAT ASEAN 2017

CASE selected INTERMAT ASEAN as the favorite venue to showcase its excellences for South East Asian markets!

Venue:
IMPACT Exhibition & Convention Centre
47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district,
Pakkred District, Nonthaburi 11120
GREATER BANGKOK, THAILAND
CASE stand: (Hall 3 – 4, No. PS01)
Opening hours:
from 10:00 am to 6:00 pm

CASE Construction Equipment will be present as Diamond sponsor at the first edition of INTERMAT ASEAN 2017 to show its products and unveil its new technology and solutions.

At our impressive 200 square meter stand there will be displayed several machines designed for all sectors and applications: these will include crawler excavators, backhoe loaders, graders, wheel loaders and compactors.

The CASE team will also be available to explain about the latest innovations, CASE SiteWatch telematics and Site Control Solution.

Come and visit us at our stand and don’t miss the chance to test our machines at the CASE outdoor proving ground!

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္