ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2016

CASE RECEIVES ‘BEST CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY OF THE YEAR’ AWARD AT BAUMA CONEXPO INDIA 2016

CASE RECEIVES ‘BEST CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY OF THE YEAR’ AWARD AT BAUMA CONEXPO INDIA 2016

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Wed Dec 14, 2016

CASE Construction Equipment India, a brand of CNH Industrial, won the “Best Construction Equipment Company of the Year” Award in the Best Sector Innovation category for its contribution to the Construction Equipment and Material Handling industry.

The prestigious recognition was bestowed at the Construction Times Award ceremony during the BAUMA CONEXPO 2016 exhibition in New Delhi, after the deliberations of the jury panel of high-level experts and operators in the construction and infrastructure industry.

Mr. Shalabh Chaturvedi, Head of Marketing of CASE Construction Equipment India, received on behalf of the Brand Leader, Mr. Abhijit Gupta, the award at the ceremony from Mr. Rao Narbir Singh, Minister for Public Works, governmental Haryana and Mr. Anand Kumar, Managing Director, National Highway Infrastructure Development Corporation, Government of India. He reiterated CASE India’s commitment to contributing to the development of the country’s infrastructure, congratulated the entire CASE India team for their efforts to make a difference for construction businesses, and thanked customers for their loyalty to the brand.

Mr Gabriele Lucano, Head of CNH Industrial in India, stated: “We are delighted to have won this prestigious award, which is testament to the high quality of our equipment, as well as to the innovation in our products and manufacturing processes. The CASE Team’s expertise, practical, hands-on approach in serving our customers, and the adoption of the World Class Manufacturing systems at our plants, including our facility in Pithampur, are some of the cornerstones of the brand’s excellent reputation for quality in its products and its support.”

CNH Industrial introduced the World Class Manufacturing program at all its manufacturing plants to ensure that production is consistently performed at the highest levels. It is a continuous improvement system that applies the most advanced manufacturing methodologies. It involves all of the facility’s employees and is designed to eliminate waste and loss from the production process by identifying objectives such as zero injuries, zero defects, zero breakdowns and zero waste.

Mr Lucano added: “This is the latest of the numerous awards received by CASE in India. These prizes highlight CASE’s role as a professional partner to the construction business, delivering all round support with its full line of quality equipment and tailored solutions that include aftermarket support, industry-leading warranties and flexible financing.”

CASE offers Indian construction businesses the locally manufactured compactors and loader backhoes, as well as a range of graders, skid steer loaders and the newly launched dozers.

The high quality of CASE products is complemented by the first-class all round support provided by the brand and its extensive network of around 70 dealers and over 300 touch points across India.

With a heritage dating back more than 170 years, and over 25 years in India, CASE Construction Equipment is today the market leader in compactors and a key player in loader backhoes in India.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္