ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2016

The Art of Equipment Fuel Efficiency

The Art of Equipment Fuel Efficiency

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Fri Nov 18, 2016

Diesel costs are one of the heaviest line items in a contractor’s budget. Smart equipment use, maintenance and selection, however, can significantly reduce the amount of diesel fuel burned each day. This helps extend runtimes (greater productivity/less time refueling and acquiring fuel), reduce total operating costs and, ultimately, be more competitive when bidding jobs.
In this article, we’ll cover a few core principles that affect fuel efficiency throughout the life of a machine and how to get the most out of each liter.

Defining Fuel Efficiency
Like kilometers per liter – which attributes a specific result to every liter of fuel burned – cubic meter per liter is one of the more accurate measurements of fuel efficiency for heavy equipment. Other variations might be trucks per liter or buckets per liter. Determining that metric will vary in every application. In truck loading, where there is a consistent pattern, it may be easy to determine the number of trucks loaded or total cubic meter of dirt hauled in a day. Other jobsites, where work is varied, will be more difficult to pinpoint.
It’s important not to confuse fuel efficiency with fuel economy, which is a simple measure of fuel consumed. When we talk about fuel efficiency, it’s directly related to the amount of fuel burned to accomplish a goal. So, as an example, you may have a machine that burns the same amount of fuel per hour as another machine, but loads three extra trucks per day due to machine speed or other benefit. They may have the same fuel economy, but the latter machine is more fuel efficient.

The Impact of Ground Engaging Equipment
The health of the cutting edge or teeth on a blade or bucket can actually impact fuel efficiency. Dull, rounded ground engaging tools add more resistance and make it more difficult for the machine to cut through the material. That resistance ultimately burns more fuel over time.
Another consideration is if the bucket has the right kind of teeth/edge on it. A wheel loader bucket with teeth in an application where loose fill is being loaded may actually produce more work because of the cleanup of excess spillage caused during the loading cycle. Either take the teeth off, or put on a full edge, in applications where that type of loading will occur. Contractors should understand the application and select the ground engaging equipment best suited for the majority of the work they perform.

Another example of where this concept is important is with motor graders. The involute moldboard on CASE motor graders features a multi-radius design that allows dirt to more easily windrow across the blade, effectively reducing the total amount of power used to move dirt during the grading process – saving fuel.

Jobsite Flow
Whether it’s a “field” site where the contractor is performing general earthmoving, or whether it’s a permanent site where trucks are being loaded or hoppers are being filled every day, how equipment workflow is established can affect fuel efficiency. Planning to work in a way that achieves the shortest distance travelled, the shortest curve, the most direct route or the fewest obstructions will improve fuel efficiency by completing the work in shorter, more consistent cycles.
The workflow should also be situated in a way that minimizes idle time. For instance, two dozers pushing to an excavator that’s loading trucks but can’t keep up with the material being pushed its way can result in the dozer idling to kill time – a waste of fuel that isn’t accomplishing any productive work. Is it possible that the contractor could have gotten the same work done with only one dozer pushing to that excavator, thereby saving the fuel burn of the second machine, as well as the labor and equipment wear and tear? There should also be a consideration for an excavator to load the material: Can that configuration improve overall fuel efficiency on the site, better matching the two-dozer effort.
The same can be said for a wheel loader in a truck or hopper loading application. A wheel loader with too large or too small of a bucket can contribute to an inefficient use of fuel. Too large of a bucket, and it will fill that truck or hopper too fast, and then sit and idle as it waits to deliver the next bucket. The same can be said for too small of a bucket: If a loader can’t keep up with the jobsite demands, that will require trucks to idle as they wait to be filled, or downstream processes to run inefficiently. All of which negatively affects the cubic meter per liter fuel equation when you take the whole fleet into consideration.

Inconsistent Operation
Construction equipment engines are not meant to idle, and they run most efficiently when the engine is put under a consistent load. Idling represents an obvious waste of fuel with no productive effort taking place, but applications where the operator regularly throttles up, throttles down, brakes, accelerates are not only harder on the machine itself, but cause an inefficient fuel burn. Think of it as the difference between city kilometers and highway kilometers on a truck. A truck always gets more kilometer per liter at highway speeds (consistent operation) – the same goes for heavy equipment.

Take Advantage of Operating Modes, Auto-Idle, Auto-Shutdown
No engine needs to run wide open at all times – that’s just wasted energy and wasted fuel. As such, it’s important for operators to know how operating modes on each machine affect their operation and help save fuel. We visit many sites where an operator has not been coached in the best ways to adjust automated operating modes to achieve the optimal combination of productivity and efficiency.
Similarly, auto-idle and auto-shutdown features are available on many machines to keep fuel consumption down by managing engine runtime relative to inoperation.

Automated, Precise Boom Movement Prevents Overcorrection
Operator precision can have a significant effect on fuel efficiency. Does the operator spend too much time correcting the movement of the boom or the machine, or are they spending a high percentage of their time in productive action? Some of this is dependent on operator skill, while some of it can be automated with features on today’s equipment that don’t require the operator to apply excessive throttle to get the job done. These features ensure precision that prevents the operator from having to correct a movement.
On wheel loaders, features like return to dig, return to travel and height control immediately return the bucket to a desired position. On excavators, the “free swing” feature lets the upper carriage “swing free” to allow workers on the ground to reposition the boom/arm until such a point that the load it is lifting is centered on the boom/arm and can be attached and lifted steadily. Similarly, it can be engaged to let workers on the ground more accurately place the load by manipulating the boom/arm versus relying on the operator to position it with their controls. Some backhoe booms have a tendency to drift past the spot the operator wants to dig, requiring the operator to correct that action to begin work. CASE backhoes offer Pro Control, a feature that allows the boom to stop at the precise moment the operator releases the hand control – reducing operator fatigue and ultimately requiring less fuel burn over time as the operator is not correcting an excessive movement.

Reducing “Parasitic Loads”
Clean machines run more efficiently. Friction and heat cause waste, and the harder a machine has to work to perform its task, the less efficient it will be. Therefore, keeping the engine system, the air filter and the radiator clean are important. The advent of thermostatically controlled engine fans have given way to much more fuel efficient operation to where the machine is using only the necessary power for these ancillary systems to keep it running properly. Regular maintenance and cleaning of these systems will further improve their efficiency and allow more of the engine’s effort to go towards productive work.

Drivetrain Options That Improve Fuel Efficiency
During the equipment selection/specification process, there are options an equipment owner can select that are proven to boost fuel efficiency. Wheel loaders, for instance, have migrated to a five-speed transmission with a lock-up torque converter. The lock-up torque converter gives the operator more gear selections to keep the engine operating in its best power range and can increase fuel savings at roading speeds by as much as 40 percent.

The Importance of Maintenance to Fuel Efficiency
Ground engaging tools and cleanliness have already been discussed, but total machine maintenance also plays a role in achieving optimal fuel efficiency. A few things to keep in mind/look for:

  • Properly greasing the machine will result in less “sloppy” movements, helping the operator achieve the precision discussed earlier and prevent unnecessary correction and resistance.
  • Adjust belts to the proper tension – this prevents the machine from working harder to perform a task.
  • Keep tires properly inflated and replace badly worn tires to maintain traction – slippage and resistance caused by bald or under-inflated tires represents an inefficient use of the machine’s power.
  • Similarly, for tracked machines, keep tracks adjusted to the proper tension to reduce resistance and keep an eye on all wear parts on the undercarriage. Keeping it clean is also important. Anything that provides resistance accelerates wear and requires more fuel to push forward.

Telematics Keep a Watchful Eye
Telematics provides the most accurate way of tracking fuel economy – the amount of fuel burned over time – but it also lets owners and fleet managers identify wasteful uses of the machine. One of the best examples we’ve seen is a contractor in South Carolina who, upon acquiring a telematics system, immediately identified that one of his large 214-horsepower dozers was idling 43 percent of the time. Not only is that fuel burn not accomplishing any productive work, but it was also a leased machine and that idle time represented unproductive hours being logged against the lease. Telematics can also provide insight into the type of load being applied against the engine throughout the day and, if necessary, serve as direction as to how operators can better improve their performance.

Getting it Done Right the First Time with Machine Control
The greatest benefit of machine control is its ability to reduce and eliminate rework by getting the job done right in the first attempt. It helps eliminate over-excavation and under-excavation, which requires more equipment, diesel and labor to correct. And it ultimately allows for the most efficient use of an asset by allowing it to do only as much work as is required to achieve the goal. Precision equals the desired amount of earth moved with the least amount of fuel and wear and tear. Machine control provides that.

These are just a few considerations that will help your entire fleet be more fuel efficient in its earthmoving applications. It’s important the fleet managers and owners also solicit feedback from their operators – the people who spend the most time in the machine – as to ways they feel each piece of equipment can run more efficiently. Through education and awareness, construction businesses can significantly reduce their bottom line as it relates to fuel costs.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္