ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

CASE Celebrates 175 Years in Business

CASE Celebrates 175 Years in Business

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Tue Mar 7, 2017
  • Racine, Wis.

CASE Construction Equipment celebrates the 175th Anniversary of the Racine Threshing Machine Works, opened by Jerome Increase Case in Wisconsin, USA. What began with J.I. Case in 1842 is a story of ingenuity, practicality and entrepreneurship that remain as strong today in the CASE teams around the world. Right from the early days of steam-powered machines, CASE has pioneered equipment and technologies that profoundly influenced construction businesses.

The innovations developed by CASE throughout its history have provided practical solutions to every-day challenges of the construction jobsite. The introduction of the first portable steam engine in 1869, which led to the birth of road construction, and the launch in 1957 of the industry’s first factory-integrated tractor loader backhoe are just two of CASE’s pioneering developments that have changed the construction world.

Many milestones punctuate CASE’s history: from the 500,000th backhoe loader that rolled off its production line in 2005 to almost sixty years of wheel loader excellence, and close to five decades of skid steer loader development – all these landmarks are a testament to the expertise CASE has to offer today’s construction businesses across the world.

This rich heritage of innovation comes with a passion for serving the customer and helping them solve their technical and business challenges. J.I. Case believed in doing what’s right and going the extra mile for the customer. This belief remains just as true today and drives CASE’s 360-degree approach to supporting construction businesses with products and services, and its teams’ ability to build long-lasting relationships with customers.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္