ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2023

CASE is proud sponsor of Daniel Shröder and Ryan Bland

CASE is proud sponsor of Daniel Shröder and Ryan Bland in the Dakar 2023, the world’s toughest rally race

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Wed Jan 25, 2023

CASE Construction Equipment has sponsored German pilot Daniel Shröder and his South African navigator Ryan Bland in this year’s edition of the Dakar Rally. Both are relatively new to car rally races, but last year they participated in several competitions, including the Dakar 2022 and the South African Rally-Raid Championship (SACCS). These preparations paid off, and the two pilots were able to build on their promising performance in last year’s Dakar to improve on their results, taking first position in their Class and 28th in the general standings of the T1+ Modified-Cross Country Category.

Congratulations to Daniel Shröder and Ryan Bland for their results in what has been termed the toughest Dakar edition since the rally moved to Saudi Arabia. It was a true test of endurance and determination, and they passed with flying colors!

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္