ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Compact Track Loaders

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

Compact Track Loaders TR270 Tier 3

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
74 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
3750 kg

Compact Track Loaders TR320 Tier 3

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
90 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
4355 kg

Compact Track Loaders TV380 Tier 3

အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
90 hp
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
4625 kg

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္