ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Crawler Dozers

M-Series Crawler Dozers

2050M

  • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 20599 - 20592 kg
  • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 214 hp / 160 kW

Configurations

2050M XLT

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
2050M XLT
TRACK AND SHOE OPTIONS
610 mm closed grousers and CLT
610 mm open grousers and CELT

2050M WT

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
TRACK AND SHOE OPTIONS
711 mm closed grousers and CLT
711 mm open grousers and CELT
762 mm closed grousers and CLT
762 mm open grousers and CELT

2050M LGP

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
2050M LGP
TRACK AND SHOE OPTIONS
914 mm closed grousers and CLT
914 mm open grousers and CELT

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္