ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

Mini-Excavators

CX50B zts

CX50B zts

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး
    စိုက္ပ်ိဳးေရး
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  • ၿမိဳ႕ျပ
    ၿမိဳ႕ျပ
Download
Mini-Excavators - CX26B zts/ CX55B
Mini-Excavators - CX26B zts/ CX55B
ဖိုင္အရြယ္အစား 646.34 KB

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

MODEL CODE
Cab CX50MC
ENGINE
Displacement 2189 cm³
Power 43 hp
Max torque 139,3 Nm
Emissions level Stage IIIA
HYDRAULIC SYSTEM
Variable displacement pumps type axial piston
Flow delivery 2 x 57,1 l/min
Gear pump delivery 33,8 l/min
Maximum operating pressure 230 bar
Auxiliary Flow 57.1 l/min
Auxiliary Pressure 230 bar
SLEWING & TRAVEL SPEED
Slewing speed 8,8 rpm
Boom slewing angle (left/right) 70°/60°
Travel Speed - Low (1st) 2,8 km/h
Travel Speed - High (2nd) 4,6 km/h

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္