ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Excavators

C-Series Crawler Excavators

Models

ေမာ္ဒန္မ်ားရွာေဖြပါ

အသံုးျပဳျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

C-Series Crawler Excavators CX130C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
12,600 Kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
73 kW/ 98 hp

C-Series Crawler Excavators CX130C Forestry

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
16,700 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
70.9 kW/ 95 hp

C-Series Crawler Excavators CX180C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
17,200 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
89.2 kW/ 120 hp

C-Series Crawler Excavators CX210C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
21,500 Kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
117.3 kW

C-Series Crawler Excavators CX210C Forestry

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
22,200 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
117 kW/ 157 hp

C-Series Crawler Excavators CX220C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
21,900 Kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
117.3 kW

C-Series Crawler Excavators CX260C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
25,300 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
132.1 kW/ 177 hp

C-Series Crawler Excavators CX300C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
29,900 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
202 kW/ 270 hp

C-Series Crawler Excavators CX370C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
36,200 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
200 kW/ 268 hp

C-Series Crawler Excavators CX380C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
36,700 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
200 kW/ 268 hp

C-Series Crawler Excavators CX490C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
48,700 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
270 kW/ 362 hp

C-Series Crawler Excavators CX500C

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
49,300 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
270 kW/ 362 hp

C-Series Crawler Excavators CX700B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
69,581 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
463 hp/ 345 kW

C-Series Crawler Excavators CX800B

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္
80,300 kg
အင္ဂ်င္ပါ၀ါ
532 hp/ 397 kW

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္