ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

Midi-Excavators

CX75SR

 • လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေလးခ်ိန္ 8150 kg
 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 40 kW

CX75SR

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
Download
Midi-Excavators - CX75SR
Midi-Excavators - CX75SR

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Latest generation engine for “Low exhaust emissions” Tier 3
Model ISUZU AU-E2X EPA
Type   Water-cooled, 4-cycle diesel, 4-cylinder in line, direct injection, Turbocharger with air cooled intercooler
Number of cylinders 4
Bore/Stroke 85 x 96 mm
Horsepower 80/1269/EEC 54 hp (40 kW) @ 2000 rpm
Maximum torque 80/1269/EEC 210 Nm @ 1500 rpm
HYDRAULIC SYSTEM
Max output 2 x 68 l/min @ 2000 rpm 2 variable displacement axial piston pumps
Attachment 29.4 MPa
Swing circuit 22.6 MPa
Travel 29.4 MPa
SWING 
Max upperstructure swing speed 9.5 rpm
TRAVEL
Travel motor Variable displacement axial piston motor
Max travel speed 5.1 km/h
Low travel speed 3.3 km/h
Gradeability 70% (35°)
Drawbar pull 59 kN
ELECTRICAL SYSTEM
Circuit 24V
Batteries 12V 64Ah/5HR x 2
Waterproof type connector
Alternator 50 Amp
UNDERCARRIAGE
Number of carriers rollers (each side)   1
Number of track rollers (each side)   5
Number of shoes each side 39
Type of shoe Triple grouser shoe
CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank 100 l
Hydraulic system 97.3 l
Engine cooling system 10.2 l
NOISE LEVEL
Exterior noise 97dB(A) as per ISO6395

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္