ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Excavators

Wheeled Excavators

WX168

WX168

အဓိက သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

စံအျဖစ္ပါ၀င္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • Latest generation FPT Stage III / Tier 3 diesel engine
 • Direct injection with turbo charger and charge air cooling
 • Air filter with safety cartridge
 • Engine filters (oil, fuel and water separator) in remote position
 • Auto-idling system
 • Cold starting equipment (-25°C)
 • Pump management system by power limit control
 • Electrohydraulic servo control
 • 3-pumps hydraulic system with two service pumps and seperate swing pump
 • Auto Power Boost system
 • 8 selectable power stages with permanent Power Boost in lift stages
 • Automatic power increase in road travel mode
 • Automatic battery main switch (coupled to ignition key)
 • Electronic immobiliser (PIN code)
 • 12 V electrical auxiliary supply in cab
 • Swing hydrostatic braking
 • Automatic / permanent swing brake modes
 • Swing drive with low-wearing disc brake
 • CIS (CASE intelligent system) : Adjustable swing acceleration (power) and deceleration (brake)
 • Cab according ROPS ISO 12117-2: 2008
 • FOPS Level 2
 • Noise-insulated and viscous mounted cab
 • Tinted safety glazing all around, full up and over windscreen
 • Sun blinds, large roof window, transparent rain protection
 • Automatic air conditioning
 • Rear View Camera with dedicated screen
 • Radio with Bluetooth
 • Control panel with LCD monitor integrating error diagnosis function and analogical gauges for engine cooling temperature and fuel level
 • Ergonomic design of arm rests and foot pedals
 • Air suspension seat individually adjustable for height and incline
 • Consoles adjustable for height and length
 • Forward/Reverse shifting on right joystick
 • Centralised and independent control of blade and stabilizers on right joystick
 • 2 front headlights (cab mounted)
 • Road travel lights (front and rear)
 • Robust, shiled arc-welded, modular chassis in box section design
 • Power Shift gear box with manual / automatic gear shifting
 • Heavy duty axles with brakes for play-free work
 • Hydrostatic travel braking
 • Creeper speed
 • Large toolbox under the step (right side)
 • Encased ball bearing slew ring with long-life lubrication
 • Manual / automatic axle locking system
 • Electric diesel filling system
 • Safety valves on boom cylinders
 • Cylinders with end-stroke damping system
 • Long interval greasing bushings (500 hours)
 • Centralized greasing nipples on uppeframe and boom
 • 2 working lights on boom

အထူးတပ္ဆင္မႈကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
 • Hydraulic circuit for hammer / shears
 • Hydraulic circuit for grab rotation 22 l/min - ON/OFF control
 • Hydraulic circuit for grab rotation 80 l/min - PROPORTIONAL Control
 • Quick coupler provision on upperframe
 • Biodegradable hydraulic oil (Panolin)
 • Front Guard Protective system FGPS
 • 20 km/h speed
 • 35 km/h speed
 • Single or twin tyres
 • Dozer blade with parallel guidance
 • Heavy duty stabilizers with cylinder protection guards
 • Transport holder for clamshell grab
 • Blade cylinders protection guard
 • One piece boom, triple articulation (2 piece boom)
 • Arms:
  WX148: 2.10 - 2.45 - 2.95 m
  WX168: 2.20 - 2.60 - 3.10 m
 • Object handling kit with safety valve on arm cylinder, overloading warning device and load hook or load eye.

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Net engine power (ISO 14396/ECE R120) 105 kW / 141 hp
Rated 2000 rpm
Make and model F4GE9684F J602
Typ Water-cooled, 6 cylinder direct injection type diesel engine with intercooler turbo-charger
Displacement 6.7 l
Number of cylinders 6
Bore x stroke 104 x 132 mm
Maximum torque at 1200 rpm 575 Nm
ELECTRICAL SYSTEM
Voltage 24 V
Batteries 2 x 12 V
Battery rating (each) 100 Ah
Alternator 70 A
Starter motor 4 kW
TRANSMISSION
Max Road travel speed 20 km/h, 35 km/h
Max Field travel speed 5 km/h, 8 km/h
Creep speed 2.5 km/h
Maximum drawbar pull (field) 92 kN
Power Shift multi-disc gearbox shiftable under load.
Automatic or manual gear shift control.
Travel mode automatically engaged by pressing accelerator pedal.
HYDRAULIC SYSTEM
2 x Primary pumps 3 variable displacement, axial piston
Total maximum flow 360 l/min (2 x 144 + 72)
Auxiliary low flow, optional (on/off) 22 l/min
Auxiliary medium flow, optional (proportional) 80 l/min
Implement /travel pressure 340/370 bar
Power Boost 370 bar
Swing circuit pressure 360/390 bar
Pilot pump 45 bar
Boom cylinder mono 110 x 1170 mm
Boom cylinder 2-piece boom 110 x 1020 mm
Arm cylinder 115 x 1290 mm
Bucket cylinder 100 x 1025 mm
Positioning cylinder 155 x 745 mm
Cylinder end stroke damping.
Electrohydraulic servo-control.
Three-pump hydraulics with two main pumps and separate swing pump.
8 selectable power stages with permanent Power Boost in lift stages Low idle, Lift 1, Lift 2, Eco 1, Eco 2,
Eco 3, Heavy, Roadtravel
Adjustable swing acceleration (power) and deceleration (brake).
Automatic power increase in the drive mode.
SWING DRIVE
Swing speed 8,6 rpm
Swing torque (SAE J1371) 42,4 kNm
The swing function is operated by a hydraulic closed circuit coupled with a mechanical reducer integrating an automatic static brake.
The hydro-static swing brake is adjustable in 3 settings.
BRAKES
Service brakes play free, oil bath multi disc type integrated in all four wheel hubs.
Work brake acts on service brakes and locks front axle oscillation.
Parking brake spring type mechanical acting on the transmission.
Emergency brake double braking circuit and automatic
parking and brake actuation with the engine shut down.
STEERING
Type ORBITROL with safety valve
Pump gear type
Steering cylinder double effect, integrated in axle
TYRES
Twin tyres 10.00-20/80-22.5
Single tyres 18R 19.5, 600/40-22.5
Tyre availability can be limited by local homologation.
CAPACITIES
Engine oil 15 l
Cooling system 22 l
Fuel tank 274 l
Hydraulic system (incl. tank) 215 l for mono, 230 l for triple articulation

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္