ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

Telehandlers

Telehandlers

Telehandlers

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ENGINE AND TRANSMISSION

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ENGINE AND TRANSMISSION

HIGH MANOEUVRABILITY DRIVELINE

TX machines are incredibly agile, moving rapidly about the site thanks to a four-speed Powershift transmission and the easy to use three mode steering system. This combination of proven components ensures that there is no costly heat build-up in the transmission, even when travelling at high speeds on the road, where permitted. The use of fl ow sharing hydraulics, along with the Powershift transmission, ensures precision work can be accomplished with ease. The single servo lever that controls all hydraulic functions also has a transmission cut-out button, giving the operator total control of the machine without having to move a hand away from the servo or the steering wheel. This ensures maximum safe use on site and reduced operator effort, cutting operator fatigue and boosting productivity.

ENGINE

The TX telescopic handler range is powered by a 4.5 litre CASE turbo engine. All machines are equipped with a low emission Tier III climate friendly engine. Mounted on the side of the machine, the engine is easily accessible for all regular service and maintenance work, with filters and fill points all reached from ground level. Long service intervals and compatibility with the CASE electronic service tool (EST) ensure minimum downtime, increasing profitability and keeping your machines at work.

POWERSHIFT 3 STEERING MODES

A proven Powershift transmission delivers four forward and three reverse speeds, with no heat build up despite high manoeuvring speeds. Working in combination with the fl ow sharing hydraulic system, the Powershift transmission offers precise control with high tractability, ideal for use on hard standing or in tough construction project conditions. Three mode steering, offering two wheel, four wheel and crab modes, ensures even the largest model in the range has compact and agile manoeuvring dimensions. Four wheel steering provides the smallest possible turning radius, while crab steer offers the perfect solution when working alongside structures or for backfi lling when working with a bucket.

PRODUCTIVITY

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

REACHING HIGH

Robust boom construction with powerful hydraulic cylinders offers excellent range of working heights up to 17 m. Hydraulic frame levelling, along with audible and visual safe load indication ensures secure placing of loads at any height or reach. Design integrity. Maximum capacity.

ALL TERRAIN CAPABILITY

Powershift transmissions handle high power delivery without heat build-up. Smooth gear shifting and three steering modes ensure that the operator can work in the toughest site conditions. Four wheel steering greatly reduces turning circle, while crab steer offers the perfect solution when working against obstacles. Outstanding manoeuvrability. Reliable components.

TOTAL CONTROL

With standard pilot controls for all hydraulic functions the CASE TX telehandler is an easy machine to drive. Load sensing, flow sharing hydraulics, in combination with a smooth Powershift transmission, ensure independent movement of all hydraulic functions, with precision and accuracy. Low effort control lever reduces operator fatigue, ensuring high productivity and maximum safety throughout the working day. Smooth operation. Precision control.

ATTACHMENT CARRIER

CASE dealers offer a wide range of options, tyres and attachments to perfectly customise the machine to your individual requirements. Mechanical or hydraulic carriers can be specifi ed along with optional sideshift capability. Customers can choose a carrier compatible with CASE attachments or one designed to fit their existing buckets and work tools. Attachments include pallet forks, 4-in-1 buckets, crane booms, road sweepers, cement mixers and a range of personnel platforms, with or without radio control. Multiple use. Versatility built-in.

TWO TELESCOPIC DESIGNS

The TX range uses robust telescopic booms with inherent rigidity and strength to allow many hours of safe lifting. All models are equipped with safety valves on the lift, tilt and stabiliser cylinders, to prevent the boom dropping in the case of hose failure. Visual and audible warning devices signaling overload are incorporated in the upper right corner of all cabs. On TX130-45 and above models, a strict safety device automatically prevents any hazardous extension of the mast.This feature makes all models suitable for the use of man platforms.

HIGH LOAD CAPACITIES

There is a CASE TX telescopic handler for every task on the construction site. Customers can choose from 13 m, 14 m and 17 m working heights, with lifting capacities of 4.5 tons. Wide stabiliser legs are provided for maximum stability while lifting on the heavier models, giving CASE some of the highest lifting capacities in the market.

COMFORT RULES

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

OPERATOR’S CAB

From its initial conception the CASE telehandler cab has led the field in terms of ergonomics, visibilit and safety. Its curved top with wrap around glazing offers unparalleled visibility of the boom and the load. A glazed door, with opening window, provides easy access to the cab and the deep glass, low engine canopy and low boom pivot point ensure an excellent view all around the machine. This is a major contributing factor to increased site safety and prevents damage to the machine when manoeuvring in confi ned spaces. All instruments are placed in a low level console to further boost visibility to the front of the machine. Simple, single lever servo controls are easy to use and the operator has plenty of space in the ROPS/FOPS cab to remain comfortable throughout the day.

SAFETY AND MAINTENANCE

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

SECURE BASE

CASE TX telescopic handlers offer impressive stability through a combination of a long wheelbase, low boom pivot point and optimised counterweight. Total stability. Maximum lift capacity.

MAINTENANCE ACCESS

Side-mounted engine with full length lift-up canopy ensures access for ground level servicing and regular maintenance. All filters and fill points easily accessible, for minimum downtime and maximum productivity. Main hydraulic valve mounted at the rear of the machine, can be reached through separate panel without having to move other components. Design integrity. Minimum downtime.

FLOW SHARING HYDRAULICS

A fully load sensing hydraulic system, with fl ow sharing technology, allows independent use of all hydraulic functions. All major operations, such as lift and lower and forward reach, are controlled from a single servo lever, allowing the operator to keep one hand on the steering wheel when manoeuvring to a loading position. The flow sharing system ensures smooth lifting and reach and provides power when working with varied attachments. The main hydraulic valve is mounted at the rear of the machine and is fully accessible through a separate cover, without having to remove additional components, cutting diagnostic and maintenance time and boosting profitability.

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္