ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2016

CASE delivers first class Product and Sales Training to Filholland

CASE delivers first class Product and Sales Training to Filholland

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Thu Sep 1, 2016

The sales team of our official CASE Importer and Distributor in the Philippines, Filholland, attended a sales skills and product training session delivered in Manila by regional marketing manager Danilo Catalucci in August in preparation for the Philconstruct exhibition. The course was attended by more than 15 sales representatives from different regions of the Philippines.

The product training covered the entire CASE range, with specific focus on excavators, wheel loaders, compactors and backhoe loaders, highlighting the features, benefits and most important sales points of our products. Over two days, the trainees took part to classroom presentations, tutorial guides, field tests, machine walk-arounds, advanced selling challenge simulations which were video recorded and followed by a challenge review in the classroom.

The training sessions provided excellent preparation for the Philconstruct exhibition in Manila from 10 to 13 November, in which Filholland participated. With this event, Filholland raised the profile of the CASE brand and provided its sales representatives a valuable opportunity to meet existing and prospective customers. The stand attracted much attention from the public and the sales team collected more than 200 leads.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္