ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2014

Case Delivers Fleet of 52 Wheel Loaders to Taiwan ROC Army

Case Delivers Fleet of 52 Wheel Loaders to Taiwan ROC Army

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Sun Oct 2, 2016

Case Construction Equipment, a brand of CNH Industrial, has completed the delivery of a fleet of 52 Case 721F wheel loaders to the Republic of China (ROC) Army in a number of sites across Taiwan. The sale of this large fleet came as a result of a tender – the first won by Case in Taiwan since it has returned to a direct presence in the region.

The Case 721F wheel loaders were chosen for their best-in-class horsepower and torque, and low operating costs. These wheel loaders deliver a massive performance with fast acceleration, reduced cycle times, higher travel speeds and impressive productivity combined with exceptional fuel efficiency. The unique design of the cooling box where the radiators don’t overlap ensures exceptional cooling efficiency and durability, while the heavy-duty axles result in superior reliability.

Another key factor in the selection of the Case 721F wheel loaders was the excellent after sales support provided by Case Dealer Antung, based in Taipei, which has supplied the equipment. The Case wheel loaders will be used for a variety of applications, including maintenance of Army bases and road works.

Mr Chou, Antung President, commented: “This delivery is testament to the quality of service that results from the well established professional partnership between Antung and Case in Taiwan.”

Mr Michele Lombardi, CNH Industrial Managing Director SEA, Pakistan & Japan, added: “We are very pleased with this delivery, which confirms our commitment to serve our customers to their full satisfaction and develop the Case brand in the region. Case offers a full line of equipment and is a top player in the skid steer loader market. Now that we have returned to supporting the brand directly in these markets, we are confident that we will be able to raise even more the level of customer service and strengthen our presence in the region.”

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္