ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2016

Malaysia customers have full CASE experience while visiting Italy

Malaysia customers have full CASE experience while visiting Italy

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Mon Oct 31, 2016

A group of CASE customers from Malaysia were invited to experience the CASE world during a recent visit to Italy. Accompanied by the Malaysian official CASE distributor Sunway, the visit started at the Lecce plant, one of the most important manufacturing facilities for the Asian markets. The plant manufactures 3 product lines: backhoe loaders, wheel loaders and telescopic handlers, for a total of 14 models. The guests were introduced to the World Class Manufacturing (WCM) program, a continuous improvement system that aims for excellence in production processes in which every CNH Industrial plant participate. The Malaysian visitors learned about the pillars of the WCM methodology that make CASE products synonymous with quality and reliability, and heard how Lecce has reached the milestone of WCM Bronze level. After the plant visit, the delegation had the opportunity to discover first hand the 821F and 1021F wheel loaders and met the CASE sales team, who presented the machines and explained all their features and benefits.

The group then moved to Turin, where the CASE San Mauro plant and FPT Industrial facility were the focus. At the San Mauro plant, where CASE crawler and wheeled excavators are manufactured, the guests learned about the major redevelopment and changes that have led the plant to reaching WCM Bronze level - an important achievement for the facility which has a high degree of complexity from both the manufacturing and quality points of view.

While in Turin, they also visited the historical museum at the CNH Industrial Village, where they were able to review all the successes that have brought CNH Industrial and its 12 brands recognition across the world as a provider of 360-degree solutions that is always at the customers’ side.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္