ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2016

CASE success at Kiemsta exhibition in Korea

CASE success at Kiemsta exhibition in Korea

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Sun Nov 6, 2016

CASE took part in the KIEMSTA exhibition with its local distributor Samjung from 2nd to 5th November. The international exhibition of machinery, equipment, science and technology for agriculture organized by Korea’s Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs provided an excellent opportunity to meet customers and raise awareness of the brand.

On the stand were displayed various models of CASE skid steer loaders, including the recently launched SR210 available with attachments for agriculture and construction applications. This machine delivers class-leading breakout force, standard auxiliary flow to tackle the most demanding jobs, improved stability thanks to the longer PowerStance wheelbase. The ample 3ft wide cab offers a high level of comfort and the ultra-narrow wire side screen provides excellent visibility.

Visitors to the stand were also able to experience the excellent, professional and first class after sales support that CASE and Samjung provide, through the distributor’s 10 branches that cover the South Korean territory. The stand attracted the highest affluence and CASE received extremely positive feedback from visitors.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္