ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

CASE Introduces New SV340 Skid Steer for Heavy-Duty Earthmoving and Attachment Use

CASE Introduces New SV340 Skid Steer for Heavy-Duty Earthmoving and Attachment Use

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Fri Mar 17, 2017

3,400-pound rated operating capacity and 9,531-pound breakout force continue CASE tradition of providing greater strength and power in a practical operating platform

WORLD OF CONCRETE BOOTH C5849

CASE Construction Equipment introduces the new SV340 skid steer – the company’s most powerful skid steer ever built. Rated at 3,400 pounds operating capacity and featuring a bucket breakout force of 9,531 pounds, the new vertical-lift skid steer continues the CASE tradition of building powerful operating capacities into a platform that is easy to use for operators in all industries.

The SV340 provides extra power and performance, along with a stronger lift arm, H-link and upper chassis. The machine also offers optional high-flow (38.7 gpm at 3,450 psi) and enhanced high-flow (35 gpm at 4,000 psi) auxiliary hydraulics for excellent power and attachment versatility. Additional enhancements have also been made to manifold valves, the gear pump and the auxiliary loader circuit to allow for added power and performance.

The added operating performance – along with new heavy-duty 14 x 17.5 tires and additional counterweights – makes the SV340 the ideal operating platform for more advanced attachments such as cold planers, tree spades and stump grinders. The skid steer is compatible with more than 250 attachments, including the new CASE sectional snow pushes, buckets, forks, brooms, rakes and more.

A 90-horsepower FPT engine with Selective Catalytic Reduction (SCR) technology powers the new skid steer. SCR eliminates the need for a diesel particulate filter (DPF), and the associated downtime of other systems that require regeneration. It also allows the engine to run cooler and with greater fuel efficiency as fuel is not used to burn off collected particulate.

The SV340 features EZ-EH (electro-hydraulic) controls that provide nine adjustable speed and control sensitivity settings that can be adjusted on the fly. This allows the operator to quickly switch between personalized settings for speed and control, and to tailor machine performance to the application. A single rocker switch allows operators to switch between the CASE “H” operating pattern and ISO pattern controls for jobsites where numerous operators with different operating preferences are working. The skid steer also features push-button Ride Control™, which cushions loader arm movement for a smoother ride and greater material retention. The SV340 offers one of the widest cabs in the industry and the lowest entry threshold for easy access and greater visibility down to the bucket/attachment. The cab-forward design combines with ultra-narrow wire side screens to provide best-in-class 360-degree visibility and excellent site lines down to the bucket edge/curb lines. A large, rounded rear window delivers excellent rear visibility. Standard heavy-duty front and side lights, along with a skylight, further improve all-around visibility. The machine also features an optional radio and upgraded climate controls for optimal comfort.

The SV340’s routine service points are all located at the rear of the machine. Operators can quickly access the engine, filters, fill points, and all other service points through a single point of access. The skid steer also offers CASE’s famous easy-tilt cab for convenient access to the drivetrain compartment.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္