ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

CASE Wichita Plant Produces 300,000th CASE Skid Steer/CTL

CASE Wichita Plant Produces 300,000th CASE Skid Steer/CTL

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Mon Mar 20, 2017
  • Racine, Wis.

Manufacturing facility in Wichita, Kansas produces milestone TR270 compact track loader

CASE Construction Equipment announces that its manufacturing facility in Wichita, Kansas has produced its 300,000th CASE skid steer/compact track loader. The commemorative edition TR270 compact track loader rolled off the production line on March 13th, 2017 and will be shipped to Southeastern Equipment Co. in Brunswick, Ohio.

Established in 1974, the 11+ acre Wichita facility houses both skid steer loader and compact track loader product manufacturing, as well as dedicated research and development. The site employs over 400 people and exports to national and international markets in the NAFTA, EMEA, LATAM and APAC regions.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္