ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

CASE Construction Equipment takes part in the INTERMAT ASEAN 2017

CASE Construction Equipment takes part in the INTERMAT ASEAN 2017

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Thu Mar 23, 2017

CASE Construction Equipment takes part in the INTERMAT ASEAN 2017, which will be held on 08-10 June in Bangkok, Thailand. CASE will support as Platinum Sponsor this key event for the construction and infrastructure sectors in South East Asia, by showcasing a number of highlights and exciting innovations during the exhibition.

The announcement was made official on March 16th by CASE brand and INTERMAT ASEAN Organizers during the Industry Networking event that took place at The White Room, Crowne Plaza Lumpini Park in Bangkok. On the occasion, Ms. Liza Ngamtrakulpanit, Secretary-General, ASEAN Constructors Federation (ACF) and Mr. Paul Lee, CEO, Comexposium (Asia Pacific) delivered a speech on the importance of cooperation of ASEAN contractors for the development of the regional industry as well as on the business opportunities offered by this leading event bringing together trade organisations from the construction and import sectors.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္