ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

CASE supports paving a better way in Thailand, supplying road construction machineries to key contractors

CASE supports paving a better way in Thailand, supplying road construction machineries to key contractors

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Wed Mar 29, 2017

CASE and its Thai Dealer Watkinson, were pleased to welcome the owners and senior management members of two key Thai contractors, SECO TRANSPORT CO.,LTD. and SIRIPRIBOON PATTANAKARN CO., LTD, at CASE stand at Conexpo 2017 in Las Vegas at the beginning of March.
This great experience end a two-month campaign “The Fabulous Three, win and fly to the Fabulous Las Vegas” for which the company raffle off a special trip to the United States to visit our stand at Conexpo 2017 and the recently awarded Skid Steer Loader plant in Wichita, Kansas.
It was an honor for CASE to meet with the representatives of companies of this caliber, deeply involved in the main infrastructure projects and always committed to pave a better way in Thailand.
During the visit at our stand, the delegates had the chance to unveil all the latest innovations in terms of equipment and technology and to touch some of the products that support them every day in their tough jobs: graders, wheel loaders, crawler excavators and much more.
The trip was complemented by a tour at Wichita factory in Kansas: the plant recently achieved the Silver Level certification for the Skid steer loader and Compact track loader. Established in 1974, the site covers 46,000 square meters, housing both skid steer loader and compact track loader product manufacturing and dedicated Research & Development. The site has also recently reached the 300,000TH production of Skid steer loaders and compact track loaders: during the visit our customers had the chance to test and discover the power and versatility of one of the most known and exported CASE products!

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္