ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

CASE OFFERS FULL LINE PRODUCT TRAINING EVENT IN THAILAND & INDONESIA

CASE OFFERS FULL LINE PRODUCT TRAINING EVENT IN THAILAND & INDONESIA

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Fri Mar 3, 2017

CASE Construction Equipment has recently hosted a 2-week full line commercial product training in South East Asia.
The event was held during 14-17 February in Rayong, Thailand and 20-24 February in Jakarta, Indonesia at both the national CASE dealers’ premises.

Dealers from more than 8 countries have joined CASE instructors to learn more about the latest novelties and features of CASE Graders, Excavators, Wheel Loaders, Dozers and Compactors, which have been designed with the scope of enhancing customers’ productivity and reducing their owning and operating costs. The attendees participated in several dedicated hands-on walk-around and classroom sessions, and also benefited from a wide assortment of training tools and learning materials. Dealers across South East Asia will have the opportunity to experience more training events over the year.

Knowledge of product features and customers benefits, customers buying motivators, machines applications and jobsites efficiency are all important aspects of CASE dealers know how and professional attitude. As testament of its quality standards, CASE is committed to provide its dealers business managers and sales representatives with tangible support to increase market penetration. High level technical knowledge is offered to exceed customers’ expectations and ensure CASE dealers can be the experts for the real world, since 1842.

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္