ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2017

First CASE crawler excavator unit delivered to Cambodia

First CASE crawler excavator unit delivered to Cambodia

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Fri Mar 3, 2017

Following the recent appointment of Tin Quang as CASE official importer for Cambodia, the first CX210B crawler excavator unit has been delivered to Sand business customer job site at Kampong Spue province nearby Phnom Penh.

Headquartered in Phnom Phen, Tin Quang offers professional sales consultancy, and parts & after sales service to its potential customers network in Cambodia construction sector.
Known for their excellent fuel efficiency, reliability and durability, CASE excavators are the preferred choice by a growing number of professionals across South East Asia.

Cambodia Equipment Co., Ltd., authorized dealer of CASE Construction Equipment in the Vietnam and Cambodia provides sale and rental, spare parts, after sales service and expertise to all CASE equipments.

TIQE CAMBODIA EQUIPMENT CO., LTD.
Address : No. 314, National Road No.1, Kdey Takoy Village Sangkat Veal Sbov, Khan Chbav Ampov, Phnom Penh, Cambodia
Tel : 023 900 457 - Fax: 023 900 457 - Hot line : +855 882 877 888
Email : sales@tiqe-kh.com

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္