ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2018

အသစ်သောက်ဘ်ဆိုက်

အသစ်သောက်ဘ်ဆိုက်

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Sat May 5, 2018
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ

CASE တည္ေဆာက္ေရး ယႏၲရားဆိုင္ရာ ၀က္ဆိုဒ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ CASE Brand ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Product ႏွင့္ Distributor မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို online တြင္ ယခုေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေမလ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ CASE Product မ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ေရးယႏၲရားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ CASE ၀က္ဆိုဒ္အသစ္ထြက္ရွိလာျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္။ ယင္း၀က္ဆိုဒ္သည္ CASE Brand ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀က္ဆိုဒ္သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ယင္း၏ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါၿပီ။

CASE ၀က္ဆိုဒ္အသစ္ ထြက္ရွိလာျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ customer အသစ္မ်ားႏွင့္ စက္ေမာင္းႏွင္သူ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ CASE မွ ၀က္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳ ၾကည့္ရႈသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမိုအဆင္ေျပလြယ္ကူလာေစၿပီး ထုတ္ကုန္စြမ္းအားတိုးျမွင့္ေစရန္အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းသဖြယ္ ရပ္တည္ေပးလ်က္ရွိၿပီး customer မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ အစြမ္းကုန္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ မန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေရးယႏၲရားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Backhoe Loaders, Compactors, Crawler Dozers, Excavators, Graders, Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Wheel Loaders ႏွင့္ Telehandlers မ်ားအား CASE မွ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ CASE ၏ အထူးေကာင္းမြန္လွေသာ product နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ယခု ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ၀က္ဆိုဒ္အသစ္မ်ားျဖင့္ CASE သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ရန္ အခန္းက႑မ်ား၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္