ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

သတင္းမ်ား

2018

ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရးအဆာက္အအံုအသစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုမၸဏီ၏ အခန္းက႑ကို ျမင့္တင္။

ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရးအဆာက္အအံုအသစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုမၸဏီ၏ အခန္းက႑ကို ျမင့္တင္။

  • ျဖန္႔ေ၀သည့္ Fri Jun 1, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ Myanmar Synergy ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးအဆာက္အအံုအသစ္အား တရားဝင္မိတ္ဆက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ကမၻာထိပ္တန္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမွ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္။

CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစုႀကီး၏ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာ လုပ္ငန္းမွ မိတ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ျဖန္႔ျဖဴးသူ Myanmar Synergy Co.,Ltd (Synergy)၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရး အဆာက္အအံုအသစ္ကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းတည္ရိွမႈတိုးတက္ေစေရး ၏ ဒုတိယအဓိကေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကို ယေန႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

CASE ၏ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းမွာ Synergy ကုမၸဏီအား ႏိုင္ငံအတြင္းတစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္စသျဖင့္ customers ႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းနယ္ပယ္မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ မိတ္ဆက္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ Synergy မွ CEO ျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းဝင္း၊ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစုမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mark Brinn၊ CASE လုပ္ငန္းမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Alvin Lim တို႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္ေသာလုပ္ငန္းစုမ်ားမွ အျခားေသာ အႀကီးတန္းအရာအရိွမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီတလီသံအမတ္ႀကီး Pier Giorgio Aliberti ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စကၤာပူသံအမတ္ႀကီး Robert Chua တို႔မွလည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဤစီးပြားေရးအဆာက္အအံုအသစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ပိုင္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ အတြင္းမွ ၅.၄ ဧကအက်ယ္အဝန္းရိွေျမေနရာ၌တည္ရိွေသာ ႏွစ္ထပ္အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးအျဖစ္ အေျချပဳ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကမ္းျပင္ဧရိယာ ၄၃.၂၀၀ ေပရိွေသာ အဆိုပါအေဆာက္ အအံုႀကီးအတြင္း အဆင့္ျမင့္ရံုးခန္းေနရာမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာအတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ အလုပ္ရံု၊ ကုန္ပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုႏွင့္ ျပခန္းစသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ပင္မအေဆာက္အအံု၏ေဘးတြင္ ဧရိယာ အေနျဖင့္ ၃,၃၂၅ ေပ အက်ယ္အဝန္းရိွ ကားပါကင္ႏွင့္အတူ ကုန္ပစၥည္းအတင္အခ်ေဆာက္ရြက္ရန္အတြက္ကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

ဤစီပြားေရးလုပ္ငန္းရုံးခြဲအသစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား တင္ျပေပးရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ကို ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ CASE ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွ ေမာ္ဒယ္ငါးမ်ိဳးကို ျပခန္းတြင္ ျပသခဲ့သည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔အတြက္ ႀကံ႕ခိုင္လ်င္ျမန္ေသာ ဟိုက္ဒေရာလစ္စနစ္ မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ CX210B Crawler Excavator အေနျဖင့္ အလြန္ျမင့္မားေသာျမင္းေကာင္ေရႏွင့္ လည္အား ကို အလုပ္လည္ပတ္ခ်ိန္တိုင္းအတြက္ ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အၾကမ္းခံႏုိင္ရည္ အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ထမ္းေဆာင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ၈ တန္ မွ ၈၀ တန္ အတြင္း B စီးရီးစဥ္အတြင္းပါဝင္သည္။ CX75SR Midi ေျမတူးစက္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္သလို စက္သံမွာလည္း ထူးျခားစြာပင္ ဆူညံမႈ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ဝန္ျဖင့္အသံုးျပဳရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ လည္အားအျပည့္သံုးရသည့္အခါမ်ား၊ ပါဝါအဓိကသံုးရသည့္ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ဆီစားသက္သာ ေစလိုသည့္အခ်ိန္တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ common rail အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည့္ Cursor 9 အင္ဂ်င္ကို 1121F Wheel Loader ေမာ္ဒယ္တြင္တပ္ဆင္ထားရိွသည္။ အဆိုပါ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မႈ အေနအထားေလးမ်ိဳး (အားအျပည့္၊ တြက္ေခ်ကိုက္၊ သာမန္ႏွင့္ ေအာ္တို) တို႔မွာ အသံုးျပဳသူတို႔စိတ္တိုင္းက်၊ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

507T Backhoe Loader မွာ ထူးျခားသာလြန္ေသာ ဝန္ခ်ီမႏိုင္မႈပမာဏႏွင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈတို႔ျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ Backhoe Breakout အားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ 1107EX Compactor ေမာ္ဒယ္ကို မည့္္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ compaction ကိုမဆို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အျပင္အဆင္ခ်ိန္ညိွမႈ သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္။

ကမၻာ့အဆင့္မွီ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရံုသာမက၊ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ထားခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွေသာ ၁၂လၾကာ အာမခံစနစ္မ်ိဳးကိုေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာအဆင့္မီွ ဝယ္ယူသူတို႔အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း CASE မွ ဂုဏ္ယူ ဝ့ံၾကြားစြာ ေပးေဆာင္လ်က္ရိွပါတယ္။ အထက္ပါ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုပါဝင္ပက္သက္ရန္အတြက္ CASE အေနျဖင့္ အသင့္ျပင္ဆင္ ၿပီးျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆာက္အအံုအသစ္အျပင္ မႏၱေလး၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္ပုထိုးတို႔တြင္လည္း Synergy မွ လက္ခြဲမ်ားေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး အဆုိပါလုပ္ငန္းခြဲမ်ားမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား အတြက္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးအေတြ႕အၾကံဳျပည့္ဝေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေပးေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Timetric ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ (CIC) ၏ တင္ျပမႈအရ ႏိုင္ငံ၏ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ US $ ၈.၂ ဘီလီယ်ံတန္ဖိုးရိွရာ ေနာင္ငါးႏွစ္အတြင္းျဖစ္ေသာ ၂၀၂၀ တြင္ US $ ၁၃.၅ ဘီလီယ်ံတန္ဖိုးရိွလာသည္ အထိ ၁၀ %ခန္႔ တိုးတက္လာႏိုင္ေခ်ရိွၿပီး အဆိုပါအခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ အေရာင္းကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈသည္ CASE ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ားမွ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီလာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ CASE လုပ္ငန္း၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီးပြား ေရးဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Alvin Lim မွ “ယခုလက္ရိွအခ်ိန္နဲ႔ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ၾကားထဲမွာ အေျခခံလူေနမႈ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းေတြထဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ အေတာ္အတန္တိုးတက္လာမွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အလြန္ပဲစိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီမွာရိွတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ deadling ေတြကို သက္ေရာက္မႈအျပည့္နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္စရိတ္သက္သာစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႕အတြက္ကို CASE လုပ္ငန္းစုအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့စီးပြားဖက္ျဖစ္သူ Synergy မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတြင္းတည္ရိွမႈနဲ႔ ကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ႏိုင္မႈကိုျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Synergy ၏ CEO ျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းဝင္းမွလည္း “CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္သံုးပစၥည္းလုပ္ငန္းစုနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီး ေဈးကြက္ အတြင္းမွာ CASE ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ျပန္ၾကားမႈအမ်ားအျပားကိုလက္ခံရရိွခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခရီးကို လူဆယ္ဦးနဲ႔စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုအခါမွာေတာ္ ဝန္ထမ္းေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္နဲ႔ လည္ပတ္ လ်က္ရိွၿပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြကိုလည္း အနာဂတ္မွာျမွင့္တင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြရိွပါတယ္။ လုပ္ငန္းေနရာအသစ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးကိုမွေရြးခ်ယ္တဲ့ ဝယ္ယူအားေပးသူေတြအတြက္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္လာမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစုအတြင္းမွာ အဓိက ပါဝင္ဖက္ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ဖို႔အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာထိပ္တန္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္၊ CASE လုပ္ငန္းစုအေန ျဖင့္ ၎၏ ၁၇၅ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကိုလည္း ယခုႏွစ္တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ တီထြင္ဖန္တီးသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ Jerome မွ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ USA, Wisconsin ၌ Racine Threshing စက္မႈလုပ္ငန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ကမၻာအႏွံ႔သို႔ေရာက္ရိွလာမည္ျဖစ္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းစု တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခါတြင္ CASE လုပ္ငန္းစုမွာ Capital အဆင့္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအပိုင္း တြင္ ကမၻာ႔အဆင့္ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ CNH စက္မႈလုပ္ငန္စုႀကီး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ လ်က္ရိွၿပီး CNH လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ ကမၻာအႏွ႔ံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အဓိကပင္မေက်ာရိုး လည္းျဖစ္သည္။ ေရေႏြးေငြ႕သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳစဥ္အခ်ိန္ကတည္းကစတင္ၿပီး CASEမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြရေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားစြာရရိွေစခဲ့သည္။ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူသည့္ ေရေႏြးေငြ႕သံုးအင္ဂ်င္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစု၏ပထမဦးဆံုးေသာ စက္ရံုတြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ tractor ျဖင့္ တစ္ဆင့္သယ္ေဆာင္ရေသာ backhoe ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းတို႔မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကမၻာကို လံုးဝတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည့္ CASE ၏ စြန္႔ဦးတီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားစြာထဲမွ ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစု၏ ၅၀၀,၀၀၀ ေျမာက္ေသာ backhoe loader ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ wheel loader မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါးေသာ skid steer loader မ်ား တီထြင္ဖန္တီးမႈအေတြအၾကံဳစေသာ မွတ္တိုင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ CASE လုပ္ငန္းစု၏သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ျပည့္စံု လ်က္ရိွသည္။ အဆိုပါေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားက CASE အေနျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာအႏွံ႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အေကာင္းဆံုးေပးစြမ္းႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။

CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား
CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွ နံပါတ္(၁) loader/backhoes, excavators, motor graders, whell loaders, vibratory compaction rollers, crawler dozers, skid steers, compact track loaders ႏွင့္ rough-terrain forklifts မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာတန္းျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ယႏၱရားပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရိွသည္။ CASE တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ကမၻာအဆင့္မွီပစၥည္းယႏၱရားႏွင့္ အေရာင္းေနာက္ပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းအတြင္း အဆင့္ျမင့္အာမခံမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈစသည္တို႔ကို စစ္မွန္ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆင့္ လက္တြဲမ်ားထံမွရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို www.CASEce.com တြင္ေလ့လာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

CASE ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းလုပ္ငန္းမွာ New York Stock Exchange ႏွင့္ Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana တို႔တြင္မွတ္တမ္းဝင္ေသာ ကမၻာအဆင့္မီွ Capital ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ ေသာ CNH စက္မႈလုပ္ငန္းစု၏ လက္ခြဲလုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္