ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Backhoe Loaders

T စီးရီး ဘက္ဟိုးလုတ္ဒါ

570T

 • အင္ဂ်င္ပါ၀ါ 86 hp / 64 kW
 • Dig Depth 4363 / 5583 mm

570T

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
 • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 • ၿမိဳ႕ျပ
  ၿမိဳ႕ျပ
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
  စိုက္ပ်ိဳးေရး
Download
T-Series Backhoe Loaders - 570T/570ST
T-Series Backhoe Loaders - 570T/570ST
ဖိုင္အရြယ္အစား 3.67 Mb

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Engine Stage 3A
Make / Model  S8000 BS-3 Certified 8045.45.745
Type  Turbocharged aftercooler
Displacement / Compression ratio  3.9 l / 18.3:1
Bore/Stroke  104 x 115mm
Horsepower (ISO 14396) @2200rpm  86 hp
Nominal torque (±5%) @1300rpm  373 Nm
Maximum torque @1300rpm  393 Nm
Engine speeds  2200 rated speed, full load
POWER TRAIN
Transmission  CARRARO 2WD TLB1 or 4WD TLB1
Type  Power Shuttle (4FW/4REV) - Power Shift (4FW/3REV)
Gear  Forward - Reverse (speed kmph)
  1st - 2nd - 3rd -4th Speed (16.9 - 28.12 PR - Rear Tires) 6.2/7.4 - 10/12 - 20.7/24.8 - 39.2/NR
FRONT AXLE
2 Wheel Drive (Standard)  Model CNH PS1300
Type - Oscillation  +/- 10.5°
4 Wheel Drive (Optional)   Model CARRARO 26.17
Type - Oscillation  +/- 8°
REAR AXLE
Model  CARRARO 28.32M
Type  Rigid
BRAKES
Services brakes  Hydraulic foot operated, 2 Disks per side
Parking Brakes  Type Manual, with lever
TYRE SIZE RECOMMENDED
2WD  9.0 x 16 - 16 PR front
4WD  12.5 x 18 - 12 PR front
HYDRAULIC SYSTEM
Type  Open center with double gear pump
Flow rate @ 2200rpm  123 Ipm
Pressure  210 bar
STEERING
Type  Power Steering
System pressure / Displacement  140 bar / 125cc
Turning radius (outside of the bucket)   4600 mm with brake
Tread width  1884 mm front
CABIN
Certification  ROPS/FOPS
Air conditioning  Optional
SERVICE CAPACITIES
Engine oil  8.6 ltr
Trasmission oil (2WD/4WD)  19/21 ltr
Front axle oil  9 ltr
Rear axle oil  17 ltr
Hydraulic oil  110 ltr
Fuel tank  129 ltr
Coolant  24 ltr

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္