ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Configurations

CX240B LR

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈသတ္မွတ္ခ်က္

အမ္း (သို႔မဟုတ္) ဒစ္ပါအလ်ား
ေျမျပင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေလထဲတြင္ အမ်ားဆံုးဆန္႔ထုတ္ႏိုင္မည့္ လက္တံ အေနအထား 18.32
ေျမျပင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမျပင္ႏွင့္ ထိစပ္ထားၿပီး အမ်ားဆံုး ဆန္႔ထုတ္ႏိုင္ မည့္လက္တံအေနအထား 18.22
ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ အနက္တူးေဖာ္ရာတြင္ အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ ခြက္ကို ဆန္႔ထုတ္ ႏိုင္သည့္ အေနအထား 14.56
ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ အနက္တူးေဖာ္ရာတြင္ အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္မည့္ ခြက္ကို ေကာ္တင္ သည့္အေနအထား 14.41
ခြက္ကို ကုတ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးအေပၚသို႔ ေျမွာက္ႏိုင္မည့္ လက္တံအေနအထား 11.78
ခြက္ကို ဆန္႔ထုတ္၍ အျမင့္ဆံုးအေပၚသို႔ ေျမွာက္ႏိုင္မည့္ အေနအထား 13.95
ဒစ္ပါအား ေဒါင္လိုက္အေနအထားျဖင့္ စက္ကို လွည့္ႏိုင္ေသာ အခ်င္း၀က္ 6.22
ေဒါင္လိုက္အေနအထားရွိေသာ နံရံအား တူးႏိုင္သည့္ အနက္ 12.19
တူးႏိုင္သည့္စြမ္းအား 4400
ခြက္ျဖင့္တူးေနစဥ္အတြင္းေကာ္တင္သည့္အား 7700

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

© မိတၱဴ၊ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းစုတရား၀င္အဖြဲ႔အစည္း၏ အမွတ္အသားကို CNH ရံုးခ်ဳပ္၊ CASE တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္