ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

Telehandlers

Telehandlers

TX140-45

TX140-45

အရံသင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္
  • စိုက္ပ်ိဳးေရး
    စိုက္ပ်ိဳးေရး
  • အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
    အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
  • ၿမိဳ႕ျပ
    ၿမိဳ႕ျပ

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ENGINE
Make CNH U.K. Limited (for CASE)
EPA** family 8NHXL04.5DAA
Model 445TA/MLE
Engine type F4GE9484J*J600
Net Power 118 hp/88 kW @2200 rpm (According to 80/1269 CEE)
Max Torque 515 Nm @1250 rpm
Turbo aftercooled, Tier 3, 4 cylinder, 2 valves per cylinder  
TRANSMISSION
Type Powershift
Forward/Reverse speeds 4/3
Maximum speed on road*** 35 km/h
HYDRAULIC SYSTEM
Type Load Sensing
Hydraulic controls Servo
Simultaneous movement yes
Hydraulic pump gear
Hydraulic flow 115 l/min
Hydraulic pressure 240 bar
Mast extension Cylinders
CAPACITIES
Fuel tank 135 l
Hydraulic tank 180 l
TYRES
13.00 x 24 GOOD-YEAR
15.5 X 25 MICHELIN
405/70 x 24 MITAS
400/80 x 24 DUNLOP
NOISE
Internal 77 LpA
External 103 LpA


**EPA: Environmental Protection Agency
*** Max. speed limited according to the country’s legislations
IMPORTANT NOTE: This model is not suitable for manplatform

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္