ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

Tomahawk customer စင္တာ

ကိရိယာမ်ား

ရရွိႏိုင္ေသာ စက္အမ်ိဳးအစားမ်ားအား သရုပ္ျပသျခင္း

Backhoe Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
580N 90 ျမင္းေကာင္ေရအား (67 ကီလို၀ပ္)
580SN 97 ျမင္းေကာင္ေရအား (72 ကီလို၀ပ္)
580SN WT 97 ျမင္းေကာင္ေရအား (72 ကီလို၀ပ္)
590SN 110 ျမင္းေကာင္ေရအား (82 ကီလို၀ပ္)

Compact Excavators

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
CX31B 28.4 ျမင္းေကာင္ေရအား (21.2 ကီလို၀ပ္)
CX36B 28.4 ျမင္းေကာင္ေရအား (21.2 ကီလို၀ပ္)
CX55B 39.3 ျမင္းေကာင္ေရအား (29.3 ကီလို၀ပ္)

Compact Track Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
TR270 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)
TR310 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)
TR340 84 ျမင္းေကာင္ေရအား (63 ကီလို၀ပ္)
TV380 90 ျမင္းေကာင္ေရအား (67 ကီလို၀ပ္)

Compaction Equipment

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
DV26 31 ျမင္းေကာင္ေရအား (23 ကီလို၀ပ္)
DV36 40 ျမင္းေကာင္ေရအား (30 ကီလို၀ပ္)
DV45 40 ျမင္းေကာင္ေရအား (30 ကီလို၀ပ္)
DV209C 100 ျမင္းေကာင္ေရအား (74.4 ကီလို၀ပ္)
SV208 99 ျမင္းေကာင္ေရအား (73.8 ကီလို၀ပ္)
SV212 148 ျမင္းေကာင္ေရအား 9110 ကီလို၀ပ္)
PT240 99 ျမင္းေကာင္ေရအား (74 ကီလို၀ပ္)

Crawler Dozers

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
650L 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)
750M 92 ျမင္းေကာင္ေရအား (69 ကီလို၀ပ္)
850M 112 ျမင္းေကာင္ေရအား (84 ကီလို၀ပ္)
1150M 127 ျမင္းေကာင္ေရအား (95 ကီလို၀ပ္)
1650M 150 ျမင္းေကာင္ေရအား (112 ကီလို၀ပ္)
2050M XLT 214 ျမင္းေကာင္ေရအား (160 ကီလို၀ပ္)

Excavators

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
CX75C SR 55.2 ျမင္းေကာင္ေရအား (41.2 ကီလို၀ပ္)
CX80C 55.2 ျမင္းေကာင္ေရအား (41.2 ကီလို၀ပ္)
CX130D 102 ျမင္းေကာင္ေရအား (76.4 ကီလို၀ပ္)
CX145C SR 100 ျမင္းေကာင္ေရအား (74.9 ကီလို၀ပ္)
CX160D 112 ျမင္းေကာင္ေရအား (83.2 ကီလို၀ပ္)
CX210D 160 ျမင္းေကာင္ေရအား (119.3 ကီလို၀ပ္)
CX235C SR 160 ျမင္းေကာင္ေရအား (119.3 ကီလို၀ပ္)
CX250D 177 ျမင္းေကာင္ေရအား (132.1 ကီလို၀ပ္)
CX300D 207 ျမင္းေကာင္ေရအား (154 ကီလို၀ပ္)
CX350D 268 ျမင္းေကာင္ေရအား (200 ကီလို၀ပ္)
CX490D 362 ျမင္းေကာင္ေရအား (270 ကီလို၀ပ္)

Motor Graders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
865B 205 ျမင္းေကာင္ေရအား (153 ကီလို၀ပ္)

Skid Steer Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
SR160 60 ျမင္းေကာင္ေရအား (44.7 ကီလို၀ပ္)
SR175 67 ျမင္းေကာင္ေရအား (50 ကီလို၀ပ္)
SV185 60 ျမင္းေကာင္ေရအား (44.7 ကီလို၀ပ္)
SR210 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)
SR240 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)
SR270 90 ျမင္းေကာင္ေရအား (67 ကီလို၀ပ္)
SV280 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)
SV300 90 ျမင္းေကာင္ေရအား (67 ကီလို၀ပ္)
SV340 90 ျမင္းေကာင္ေရအား (67 ကီလို၀ပ္)

Tractor Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
570N EP 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)

Wheel Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
521F XT 131 ျမင္းေကာင္ေရအား (97 ကီလို၀ပ္)
621F Z-bar 162 ျမင္းေကာင္ေရအား (121 ကီလို၀ပ္)
721F XT 179 ျမင္းေကာင္ေရအား (133 ကီလို၀ပ္)
821F Z-bar 211 ျမင္းေကာင္ေရအား (157 ကီလို၀ပ္)
921F Z-bar 225 ျမင္းေကာင္ေရအား (168 ကီလို၀ပ္)
1021F Z-bar 296 ျမင္းေကာင္ေရအား (221 ကီလို၀ပ္)
1121F Z-bar 320 ျမင္းေကာင္ေရအား (239 ကီလို၀ပ္)

Compact Wheel Loaders

ဖြင့္သည္ ပိတ္သည္
ေမာ္ဒန္အမည္
21F 58 ျမင္းေကာင္ေရအား (43 ကီလို၀ပ္)
121F 64 ျမင္းေကာင္ေရအား (48 ကီလို၀ပ္)
221F 74 ျမင္းေကာင္ေရအား (55 ကီလို၀ပ္)

*တိက်ေသာထုတ္ကုန္ရရွိႏိုင္မႈသည္အသိေပးစာမပါဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္