ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

Tomahawk customer စင္တာ

တည္ေနရာမ်ား

ခရီးၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပထမတန္းစား လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း

Tamahawk ၀ယ္ယူသူစင္တာသည္ Tamahawk ၿမိဳ႕အနီး Wisconsin ၏ေျမာက္ပိုင္းအလယ္တြင္တည္ရွိသည္။ ပံ့ပိုးမႈအားျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္း Wausau ႏွင့္ Wisconsin တို႔၏ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၄၅မိုင္ (၇၂ ကီလိုမီတာ) အကြာထိျဖစ္သည္။ CASE Tomahawk ၀ယ္ယူသူစင္တာ၏ အနားယူအပန္းေျဖမႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္လိုက္ရပါက ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ရာသီမဆို၊ ေျမာက္ဘက္သစ္ေတာႏွင့္ Tamahawk စင္တာတို႔တြင္ မေရတြက္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အားကစားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အနားယူျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

ရာသီတိုင္းအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ Tomahawk customer စင္တာသည္ သင္၏ အလုပ္မ်ားလွသည့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သည့္ရာသီတြင္ မဆို စက္ယႏၱရား ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းအျပင္ အျခားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း သင့္အား ႀကိဳဆိုေနပါသည္။

  • ေလွအေပ်ာ္စီးျခင္း ေ* တာတြင္းခရီးထြက္ျခင္း
  • နယ္ျခား စကိတ္စီးျခင္း
  • ငါးဖမ္းျခင္း ေ* ဂါက္ရိုက္ျခင္း
  • အေပ်ာ္ေျခလ်င္ခရီးထြက္ျခင္း
  • အမဲလိုက္ျခင္း ေ* ရခဲျပင္ ငါးဖမ္းျခင္း
  • ႏွင္းေလွ်ာစီးျခင္း

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္