ႏွစ္သက္မႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းျခင္း

၀ယ္ယူသူတို႔အား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ စင္တာ

Tomahawk customer စင္တာ

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

စက္ယႏၱရား၀ယ္ယူျခင္းသည္ စတင္ျခင္းသာျဖစ္သည္

ေျမာက္ဘက္သစ္ေတာ၏ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ စက္ေမာင္းသရုပ္ျပျခင္းႏွင့္ စက္ယႏၱရားေမာင္းႏွင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ျဖင့္ သင့္အတြက္ မေမ့ခ်င္စရာ အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။

Download
Tomahawk customer စင္တာ
ဖိုင္အရြယ္အစား 951.57 KB

Tomahawk မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား

Tomahawk ၏ စိတ္ပညာ (စိတ္သေဘာထား) က်ိဳးေၾကာင္းတရား

Tomahawk ၏ စိတ္ပညာ (စိတ္သေဘာထား) က်ိဳးေၾကာင္းတရား

ေျမာက္ဘက္သစ္ေတာမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

CASE မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလ့လာ၍ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားလည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။

Wisconsin ၏ ေျမာက္ဘက္သစ္ေတာရွိ ဧက ၅၀၀ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ CASE Tomohawk customer စင္တာတြင္ စက္ေမာင္းသရုပ္ျပျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၿပီး၊ Customer မ်ားအေနျဖင့္လည္း အနားယူ အပန္းေျဖ ႏိုင္ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ စက္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား၊ စက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ားပါ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Tomahawk ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ေမာင္းႏွင့္ျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတရဖြယ္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကား ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

Customer မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမွ အေကာင္းဆံုးတို႔ကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပျခင္း။

သမိုင္းေၾကာင္း

အလြန္ထူးျခားေသာ လူသိမ်ားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ

Tamahawk စင္တာသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလာသည့္ စင္တာျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ Drott ထုတ္လုပ္ေရး၏ လုပ္ငန္းေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စင္တာျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ Drott လုပ္ငန္းအား ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၿပီး၊ CASE အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ CASE customer မ်ားအား ကမၻာ့အဆင့္မီ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံခဲ့သည္။

ဧည့္သည္တို႔၏ ေျပာစကားမ်ား

Tamahawk မွ အေတြ႔အႀကံဳ

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအားလံုးသည္ တကယ္ကိုထူးျခား ေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းလွပျခင္း၊ စက္ယႏၱရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခြင့္ရျခင္းတို႔ကလည္း ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားခဲ့သမွ်မွာေတာ့ ယခုတႀကိမ္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ စီးပြားေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ရံုးကို ရွာေဖြပါ။

CASE ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ CASE ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းအားလံုး သိရွိနားလည္ၾကသည္။

ရွာေဖြမႈစတင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ။

ယခုပဲရွာေဖြလိုက္ပါ။

သင္ရွာေဖြေနသာ အရာကို ရိုက္ႏွိပ္ရွာေဖြပါ။

ရလဒ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးအစား
က႑အလိုက္ခြဲထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

ရလဒ္မ်ား မေတြ႔ရွိပါ။

သင္ႏွစ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖည့္ရန္ ဆိုဒ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ ဤအမွတ္အသားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ CASE ယႏၲရားမ်ား

ေတြ႔ရွိေသာရလဒ္